Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

 

Nyhedsbrev oktober - 2008

 

 

Kulturnat 2008.

 


Til Kulturnatten 25. oktober vil vi gerne have nogle hjælpere i løbet af aftenen, og beder derfor om, at I kommer og skriver jer på skemaet eller ringer/mailer til os på hvilke tider I ønsker at hjælpe.  Vi har åbent hus fra kl. 19 - 23, men kan muligvis også bruge lidt hjælp

 

 

tidligere. Vi starter kl. 17 med at rydde lokalet og hænge ting op på væggene.

Idet vi håber på jeres store velvilje bedes I henvende jer til Inge Lind eller undertegnede, så vi kan finde ud af hvilke tider, der passer bedst for os alle.

 

Birthe Jørgensen

 


______________________________________________________________________________________________

 

Fra Bestyrelsen

 


Ole Arrild meddelte i sommerferien, at han desværre måtte stoppe som næstformand og helt udgå af  bestyrelsen, da han var blevet alvorligt syg. Han håbede dog på, at han kunne komme i foreningen en gang imellem om tirsdagen.

 

Mandag den 22. september fik jeg det triste budskab, at

 

Ole Arrild lørdag den 20. september var afgået ved døden.

Ole blev medlem af vores forening i 2004 og blev valgt ind som bestyrelsesmedlem i marts 2006, hvori han nu i de sidste 2 år har været næstformand. Ole var et meget hjælpsomt og positivt menneske, der altid mødte op når der var brug for ham og han vil blive savnet i foreningen.

                                                          Yrsa


**************************

 

Inge Lind, der har været suppleant i foreningen indtræder i bestyrelsen og bestyrelsen har nu følgende sammensætning:

 

Formand Yrsa Holm Kristensen   tlf. 43 44 97 41    e-mail Se bestyrelsen

Næstformand Inge Lind                tlf. 43 45 19 96    e-mail  Se bestyrelsen  

Kasserer Birthe Jørgensen           tlf. 44 94 55 74    e-mail Se bestyrelsen

Sekretær Jan Wibrand                   tlf. 43 45 10 13    e-mail Se bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Loa Nielsen  tlf. 22 95 54 46    e-mail Se bestyrelsen

 

Suppleant:

Preben Mebus                                tlf. 43 96 97 27    e-mail Se bestyrelsen

________________________________________________________________________________________________

 

Tirsdag den 11. november 2008 skal vi på besøg i Kort- og Matrikelstyrelsen

 

Tilmelding er nødvendig til dette arrangement, da der er en begrænsning på 25 deltagere – så henvend jer til Yrsa Holm Kristensen enten pr. mail (se under bestyrelsen) eller hiv fat  i mig på vores medlemsaften, hvis I ønsker at deltage.

Vi skal mødes i Kort- og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, Kbh. NV kl. 19.00.

Der er ingen almindelig medlemsaften i Aktivitetscentret – der er lukket denne aften.

 

Som introduktion, har jeg tilladt mig at kopiere nogle tekster fra hjemmesiden http://www.kms.dk

 

Matrikelkortet er det digitale kortværk der viser alle landets faste ejendomme, undtaget i Københavns og Frederiksberg kommuner.

Matrikelkortet har til formål at være en grafisk visning af Matrikelregisteret, således at de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelarkivet indeholder bl.a. tidligere gældende matrikelkort, matrikelprotokoller og registrerede matrikulære sager, herunder måloplysninger. Disse arkivalier udgør en del af ”matriklen” og indeholder således oplysninger om den gældende matrikel og dens tilblivelse dvs. fra før matriklens ikrafttrædelse i 1844 og frem til i dag.

Der findes flere typer matrikelprotokoller, som tilsammen beskriver de enkelte ejendommes udvikling, matrikelnumres tilblivelse, forandringer, størrelse m.v. De enkelte matrikelnumres beliggenhed og udstrækning fremgår af matrikelkortet. Forarbejdet til matriklen af 1844 begyndte i 1806. Matrikelarkivet indeholder samtlige matrikelprotokoller og forarbejderne hertil. I 1985 blev de gældende ejendomsoplysninger i protokollerne omlagt til et digitalt matrikelregister.

Matrikelkort
De første matrikelkort blev udarbejdet 1806-22 i vidt omfang ved genbrug af allerede eksisterende kort, navnlig udskiftningskort. De fleste er i en stor skala d.v.s. 1:4.000. Nogle indeholder flere lag af oplysninger, som er tegnet ovenpå det oprindelige kort, hvilket kan gøre kortet svært at tolke. Dette har medført, at kortene er blevet rentegnet efter behov. I løbet af 1990´erne blev matrikelkortværket omlagt til digitale matrikelkort.

Find et Sted
De følgende aktuelle landkort er tilgængelige i tjenesten Find et sted .

Matrikelkort i Danmark
Se matrikelkortet med tilhørende informationer fra matrikelregistret i tjenesten Matrikelkort . Man kan også se hvilken kommune matrikelnummeret hører til efter kommunalreformen.

Historiske kort
Følgende historiske kort er tilgængelige i Danmark før og nu

Kort og slægtsforskning.

Folketællinger og kirkebøger er hovedkilderne for slægtsforskere. Men gamle kort og protokoller i Kort & Matrikelstyrelsen kan også rumme nye oplysninger om slægtens ejendom.

Arkivet
Arkivet indeholder både landkort, søkort og matrikelkort. Desuden er der en omfattende samling matrikelprotokoller. Det er gratis at benytte kort og protokoller på læsestuen. Der er åbent mandag til fredag kl. 10 – 14. Du skal reservere plads og materiale på tlf. 72 54 58 12. Så ligger det klar, når du kommer. Det kan være svært på forhånd at vide, hvad du skal have. Men du kan få en idé ved at slå op på "Før du kommer ." Der er mulighed for at købe kopier af kortene, eller man kan selv affotografere arkivalierne med digitalt kamera uden blitz.

Sådan kommer du selv i gang.

For en slægtsforsker er der flere muligheder for at få oplysninger om forfædrene. Hvor du skal søge afhænger af, hvad du er interesseret i at få at vide.

Find navnet på din forfader Her er det begrænset, hvad arkivet kan give af oplysninger. Men hvis du leder efter navnet, kan du være heldig i perioden cirka 1780-1840. Se "Find navnet på dine forfædre".

Hvor boede min forfader? Her giver arkivet gode muligheder for at finde den ejendom, hvor din forfader boede. Det kan være ud fra matrikulære oplysninger, hvis din forfader har ejet eller fæstet en ejendom. Eller det kan være ud fra navnestof (særligt gårdnavne), institutioner som fattighuse eller virksomheder som møller eller smedier. Se "Hvor boede min forfader?"

Hvordan boede min forfader? På mange kort i arkivet er bygningerne angivet. Hvis du har fundet ud af, hvor din forfader boede, kan du se bygningernes udvikling fra cirka 1800 til i dag. Se "Hvordan boede min forfader?

Som regel kan man ikke finde sin forfaders navn på kortene. Der er dog enkelte undtagelser.

Det interessante ved matrikelkort/-protokoller er ejendommene, og ved landkort er det de fysiske omgivelser. Der er derfor ikke de store muligheder for at finde navne på forfædre. Men på bestemte tidspunkter er mulighederne gode.

Matrikelkortene (cirka 1780-1820) Matrikelkortene fra landdistrikterne er ofte tegnet på udskiftningskort. Navnene på fæsterne og selvejerne ved matrikuleringen er skrevet på kortet. Der er ofte navne på fæstere og selvejere ved udskiftningen nogle år tidligere. Her kan man så være heldig at finde en forbindelse tilbage, hvis en søn har efterfulgt faderen.

Sogneprotokollerne og hartkornsekstrakterne (1806/1822-1840) I disse er oversigter over ejere og brugere af ejendommene ordnet ejerlavsvis (landsbyvis). For hvert ejerlav blev der lavet en oversigt ved matrikuleringen (1806-22). Den findes i sogneprotokollen, som delvis er blevet ajourført med nye navne. Omkring 1840 blev lavet en total ajourføring, hvor både nye og gamle navne kan findes.

Da matrikelnumrene er de samme, kan man være heldige at finde forbindelser tilbage, hvor en søn efterfølger en far."

******************

 

Aner eller andet godtfolk i Skagen

 


Hvis man leder efter sin slægt I Skagen, kan man med fordel gå ind på www.skagenlokal.dk  og trykke på Lundholms arkiv. Her ER alle navne lagt ind der har boet i Skagen fra ca. 1600.

 Find navnet du søger til venstre på skærmen og alle ved det navn dukker op. Man kan så gå videre for hvert navn, et kæmpe arbejde fra Lundholm.

 

Hilsen Grete Nicolaisen


________________________________________________________________________________________________

 

Har du aner i Odense i 1700tallet?

 


Hvis ja – så prøv en spændende database som er tilgængelig via adressen:

www.odense.dk

Tryk på By-Miljø i øverste linie og vælg Stadsarkivet

Tryk på Ny hjemmeside

Tryk på Oplev historien i øverste linie og vælg Odensedatabasen

 

Her kan man så læse lidt om databasen, hvorefter man kan vælge ”Søg i databasen” og indskrive søge navn.

 

Prøv f.eks. at skrive Jens Madsen og tryk søg – derefter kommer en liste med alle dem databasen kender som hedder Jens Madsen. Vælg den anden sidste nr. 218025 og vupti – frem kommer så alt det der findes i databasen om den person. Man kan så trykke yderligere ind på alle oplysningerne.

Databasen består af en samkøring af en række personrelaterede kilder, som f.eks. folketællinger, kirkebøger, lavsprotokoller, skifteprotokoller, borger-skabsprotokoller og skatteprotokoller. Det har været en kæmpe opgave at afskrive disse kilder, få identificeret personerne og koblet dem rigtig sammen. Hver person har fået tildelt et unikt nummer, som følger vedkommende gennem alle kilderne.

Med hjælp fra Hans Chr. Johansen, Dansk Data Arkiv og Simplex IT har basen fået den tilgængelige form, som kan ses og benyttes her på nettet og den er udvidet med bl.a. indtastninger foretaget af medlemmer fra Slægtshistorisk Forening i Odense.

Databasen er stadig i en afprøvningsfase.

 

 

God fornøjelse fra Yrsa


________________________________________________________________________________________________

 

EDB-nyt.

 


Så er der sket ændringer på de PCere, som vi bruger på vores medlemsmøder.

 

Det drejer sig om 5 maskiner. De er nu alle forsynet med Java, så der kan kigges i folketællinger og kirkebøger. KipBrowser er lagt ind på alle 5 maskiner.

 

Ved start, vælg Bruger. På skrivebordet er en stjerne med påskrift SFV. Herfra kan du åbne KipBrowser, eller en mappe, der hedder "Smutveje til Internet". Denne mappe indeholder nogle genveje til forskellige steder, Arkivalier Online m.fl. Indholdet vil kunne udvides efterhånden som der kommer forslag hertil.

 

Ad. Arkivalier Online (AO). Det forventes at hvert enkelt medlem selv medbringer sit brugernavn og adgangskode.

Disse ændringer har kun kunnet gøres i samarbejde med Peter, som er administrator. Forståelig nok ønsker han, at holde sin adgangskode tæt på kroppen. Efter aftale med Yrsa er det mig der står i forbindelse med administratoren.

 

Hvis der er problemer bedes det rapporteres til mig.

 

Mappen SFV vil blive udvidet, efterhånden som vi får flere CDere o. lign. at arbejde med.

 

Hovedtanken er, at man kun behøver at gå ind i een mappe (stjernen) for at benytte det, der er relevant for foreningen.

 

Martin Henriksen


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________________________

 

Ny CD

 


Foreningen har nu købt den nye CD med 219 fotografi-portrætter af offentlige og andre løsagtige fruen-timmere samt navneregister medøbenhavns Politi`s sager til de mere end 4000 bevarede sager vedr. de indskrevne fruentimmere i perioden 1833 - 1906. Den vil blive lagt ind på EDB maskinerne hurtigtst muligt og I vil så kunne søge med navn i nævnte register.

Der er mange spændende ting på denne CD, men alle siger sikkert: Vi har ingen løsagtige fruentimmere i vores aner, men prøv alligevel - måske dukker der noget frem!

 

Ved brugen af Fruentimmer CD.

Tryk Søg, skriv navn eller andre oplysninger og tryk søg igen, så I får dem der evt. findes med de pågældende data.

Prøv f.eks. at skrive Bagge i feltete efternavn. Der kommer 4 personer frem og oplysningerne om hver enkelt kommer frem i højre felt ved at vælge et navn.

Tryk Søg, skriv a i frisøgningsfeltet og tryk søg igen, på den måde får I alle 4.342 sager i navneorden og vælge imellem dem.

 

Tryk Søg, skriv foto i frisøgningsfeltet og tryk søg igen, I får kun de 241 foto der findes. Prøv f.eks. at vælge Arntz, Josephine. Hendes data og hendes billede kommer så frem i højre felt. Man kan så vælge F-side (det er billedet) B-side (så ser man nogle oplysninger der står på bagsiden). Man kan ydermere forstørre billedet eller bagsideoplysningerne ved at klikke på billedet med højre mus.

 

Yrsa Holm Kristensen


________________________________________________________________________________________________

 

Medlemsaftener i oktober 2008

 

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden når foredrag etc. starter.


 


Tirsdag den 7. oktober 2008

- Medlemmernes egen aften.

Der er mulighed for workshop og korte indlæg fra medlemmer.   

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

 

Tirsdag den 14. oktober 2008

Foredrag af Jørgen Mikkelsen, Landsarkivet for Sjæl-land.

”Forsvarets arkivalier og deres anvendelsesmu-ligheder”.

Jørgen Mikkelsen redegør for en række kildetyper fra forsvarets arkiver, der kan have stor værdi i slægts- og personalhistorisk forskning. Det drejer sig bl.a. om stambøger og –blade for officerer og menige, militæretater, listebøger, militære rejserapporter og sager vedr. erindringsmedaljer. Foredraget giver også en introduktion til nogle af de vigtigste registraturer og andre hjælpemidler til brugen af forsvarets arkivalier.

 

Tirsdag den 21. oktober 2008

 - Medlemmernes egen aften.          

EDB med Martin Henriksen         

Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

 

Lørdag den 25. oktober 2008                                  

Kulturnat kl. 19.00  - 23.00

 

Tirsdag den 28. oktober 2008  

Temaaften med Anne Marie Holck

Som vil fortælle og vise Legacy programmet.  


 

________________________________________________________________________________________________

 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.

________________________________________________________________________________________________

 

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

Formand Yrsa Kristensen  Se bestyrelsen   telefon nr. 43 44 97 41

Kasserer Birthe Jørgensen  Se bestyrelsen   telefon nr.  44 94 55 74   

 

Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  ** Email: sfv@forum.dk

________________________________________________________________________________________________

 

Dette nyhedsbrev er sendt til 68 medlemmer pr. email, og til 8 medlemmer pr. brev. Udsendt den

5. oktober 2008.  Redaktion: Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85,

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Næste nummer udkommer allerede den 20. oktober, som oplæg til Kulturnat 2008.