Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

 

Nyhedsbrev april - 2008

 


 

Bøger til låns på biblioteket.

 


Er du interesseret i rigtig gamle dage og op til vor tid? Jeg har lånt bøger om Tønder-erindringer fra Lokalhistorisk Forening for Tønder Kommune.

 

Det var så spændende at jeg læste alle 4 bøger på fire dage, det var spændende læsning.

 

Jeg har også lånt Esbjerg i 1950èrne skrevet af Jørgen Dieckmann Rasmussen.

Esbjerg var jo en by der voksede fra land til by fra omkring 1900 og det gik hurtigt, jeg selv blev født i 1934, så den fattigdom og arbejdsløshed der endnu var mærkede jeg aldrig til, hvor var jeg heldig og vi havde heller ikke lokum i gården, men badeværelse med toilet, dog med koldt vand, men så var der vaskehuset en gang om måneden  hvor vi fik et dejligt bad.

 

 

Jeg har nok haft et par forældre som har været dygtige.

 

Jeg lånte også Thue og hans tid skrevet af Dorte Petersen, den handler om skæbner, oplevelser og hverdag under Danmarks besættelse 1940.1945. Den var også spændende.

 

Et lille hæfte med, en dag i Hansignes liv, Da tipoldemor var barn i Esbjerg, den var bare fantastisk skrevet, den er fra 1902 og der kunne man tale om fattigdom, men også sammenhold….

 

Ja det var så alt for denne gang, så selvom du ikke er knyttet til de to slags bøger fra Tønder og Esbjerg så er det spændende læsning, og så kan vi måske fryde os over hvor godt vi har det.

 

Karin


 

 

 

En god side at studere, hvis man søger omkring Esbjerg!

 


www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk

 

Søg i Esbjergs borgerdatabase i 1899, 1904, 1909 og 1914 .Prøv f.eks. også Links til Rakker- og natmandsdatabasen, Esbjerg Billedarkiv, Jerne-borgere fra ca. 1920-22 eller se Ordbogen for slægtsforskere.

 

Prøv selv - God fornøjelse

Yrsa Holm Kristensen


 

 

Legacy

 


I Komputer for alle nr. 4 2008 medfølger en cd

Der bl.a. indeholder slægtsforskerprogrammet Legacy Family Tree i De Lux udgave.

 

Der medfølger kode til den fulde version.

Jeg er i besiddelse af et eksemplar.

 

Venlig hilsen Bent Møbius 

 

Extra       Extra      Extra

 


Georg Agerby har fået en aftale om et arrangement.

 

Torsdag den 10. april kl. 19.oo på Landsarkivet på Jagtvej, hvor vores gamle bekendte Jan Peter vil fortælle om og demonstrere brugen af lægdsruller.

Deltagergebyr max. Kr. 50.oo, afhængig af antal tilmeldte.

 

Tilmelding hos Georg Agerby, tlf. nr. 4396 5337.


 

 

 


Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

 


 Tid: Tirsdag den 11.marts 2008 kl. 19.00. Sted: Aktivitetscentret på Sydvestvej i Glostrup.

 

Dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af stemmetællere og referent.

3.  Formandens beretning.

4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5.  Indkomne forslag.

6.  Fremlæggelse af næste års budget.

7.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

8.  Valg i henhold til § 6 stk. 2a og 2b.

9.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt nedsættelse af udvalg.

12. Eventuelt.

 

Formanden bød velkommen.

 

Fremmødte: 23 stemmeberettigede.

 

Pkt. 1. Georg Agerby blev valg. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og formalia derfor var i orden.

 

Pkt. 2. Holger Schmidt-Sørensen og Karin Lindberg blev valgt til stemmetællere og Lise Krøner blev valgt til referent.

 

Pkt. 3. Formandens beretning var udsendt med indkaldelsen, men der var enkelte tilføjelse som formanden orienterede om:

Den 12. februar Bo Jønsson underviste i billedprogram over 3 gange, der var stor tilslutning.

Henning Lindhardt fremlagde sit slægtsprogram den 19. februar, andre må gerne melde sig. Hvis de har lyst.

Den 26. februar var Anton Blåberg på besøg med emnet: ”Hvad gør du for at finde efterslægten mellem 1875-1925”.

Martin Henriksen har læst Folketællingerne for 1840 og DDD9 ind på maskinen, så der er nu 17.200 emner på maskinen at søge på.

Kulturnatten skal snart planlægges. Den 28. marts 2009 vil der blive arrangeret et samarbejde med 3 slægtsforeninger og det bliver afholdt på Sydvestvej.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

 

Pkt. 4. Regnskabet var sendt ud med indkaldelsen. Der var en ændring til regnskabet, idet startsaldo og tidligere indbetalt kontingent skulle ændres, men de endelige sluttal blev de samme.

Nye regnskaber blev omdelt af Yrsa Kristensen inden generalforsamlingen kom til punktet.

Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt.

 

Pkt. 5. Der var indkommet et forslag som stod i indkaldelsen. Det kom til afstemning og resultatet blev at et overvældende flertal stemte imod og man anmoder pågældende om at forelægge det igen næste år.

 

Pkt. 6.  Budgettet var sendt med indkaldelsen ud.

Budgettet blev taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Kontingentet fortsætter uændret.

 

Pkt. 8. Kasserer Birthe Jørgensen modtog genvalg og det samme gjorde bestyrelsesmedlem Ole Arild.

 

Pkt. 9. Preben Mebus og Inge Lind modtog genvalg.

 

Pkt. 10. Henning Lindhardt og Georg Agerby modtog genvalg.

 

Pkt. 11. Formanden orienterede om at følgende sidder i udvalg:

Inge Lind og Ole Arrild redigerer hjemmesiden.

Holger Smidt-Sørensen bestiller foredragsholdere.

Martin Henriksen og formanden tager sig af Nyhedsbrevet.

 

Pkt.12. Man anmodede om, at der blev benyttet mikrofon ved foredrag, da det kniber med at høre foredragsholderen, hvis man sidder lidt bag ved.

Nyhedsbrevudvalget vil gerne have indlæg fra medlemmerne.

Jørgen har nogle historiske binde af Jeppe Aakjær som han vil stille til rådighed for foreningen, der skal tages vare på bøgerne, da de er gamle.

Der var en god debat om forslag til foredrag bl. andet om at et kunne holdes af forfatteren Anne Lykke, der har skrevet ”Patienterne på Rigshospitalet”, om Kartoffelstyskerne, om naverne, om jødisk slægtsforskning, og om lægdsruller.

Der var desuden forslag om at fejre foreningens 5 år jubilæum d. 30 april i år.

I forbindelse med det tidligere nævnte arrangement mellem de tre slægtsforeninger på Vestegnen, blev der uddelt et skema med forslag til emner til workshops.

Der blev efterlyst større samarbejde med SSF fra Georg Agerby, specielt deltagelse i generalforsamlingerne. Der blev svaret på kritikken, at man i bestyrelsen brugte tiden til at gøre en indsats i denne forening, samt samarbejde udadtil med andre som f. eks. Foreningsunionen, samt at der også var telefonisk samarbejde med SSF.

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

 Formanden takkede dirigenten.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.35.


 

Referent: Lise Krøner


Efter den seneste generalforsamling har bestyrelsen følgende sammensætning:

 

Formand Yrsa Holm Kristensen   tlf. 43 44 97 41    se e-mailadresser under bestyrelsen

Næstformand Ole Arrild                                             tlf. 43 73 32 15   

Kasserer Birthe Jørgensen                                        tlf. 44 94 55 74                                

Sekretær Jan Wibrand                                               tlf. 43 45 10 13                                

Bestyrelsesmedlem Loa Nielsen                               tlf. 22 95 54 46                                

 

Suppleanter:

Inge Lind                                                                      tlf. 43 45 19 96                                

Preben Mebus                                                             tlf. 43 96 97 27                                

 

 

Medlemsaftener i april 2008

 

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan være i lokalerne til kl. 22. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til gaden når foredrag etc. starter.


 


Tirsdag den 1. april 2008

– Medlemmernes egen aften

Alle vil også have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

 

Tirsdag den 8. april 2008

Temaaften – DIS Forum

Martin Henriksen vil fortælle.

 

Tirsdag den 15. april 2008

– Medlemmernes egen aften

Alle vil også have mulighed for at fortælle lidt om  deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis du vil have gode ideer fra andre.

 

Tirsdag den 22. april 2008 

Foredrag af Anna Margrethe Krog-Thomsen

– ”Family Search”.

Hvad kan man finde på FamilySearch.org. Mormonkirkens store hjemmeside, der i dag er en af verdens største og mest brugte genealogiske hjemmesider.

Hvordan søger man i den, og hvilke oplysninger kan man være heldig at finde? Gennemgang af de forskellige undergrupper og søgemuligheder.

En dansk vejledningen til denne hjemmeside kan du evt. selv printe ud hjemme, inden foredraget på

adressen www.genealogi-kbh.dk  under ”Slægtsforskning/Hent & Print”. Denne aften vil vi også se på, hvordan man søger på hjemmesiden

”Hammerum-Herred” og de muligheder der ligger i, at kombinerer søgningen på disse 2 store hjemmesider.

 

Tirsdag den 29. april 2008

– Medlemmernes egen aften

Vi fejre i dag foreningens ”5 års fødselsdag den 30. april” med gratis kaffe og lagkage.

Tilmelding skal ske til bestyrelsen senest den 22. april. 

 

På grund af indkøb af lagkage – vil vi gerne have jeres tilmelding senest den 22. april.

 

Sæt kryds - jeg ønsker at være med til kaffe og lagkage den 29/4 2008

 

___________________________________________

navn


 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.

 

 

Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

Formand Yrsa Kristensen  se e-mail under bestyrelsen   telefon nr. 43 44 97 41

Kasserer Birthe Jørgensen se e-mail under bestyrelsen telefon nr.  44 94 55 74   

 

Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  ** Email: sfv@forum.dk

 

----------------------------------------------------

Dette nyhedsbrev er sendt til 72 medlemmer pr. email, og til 7 medlemmer pr. brev. Udsendt den 30. marts 2008.  Redaktion: Martin Henriksen sfv@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85,

 

 


Som meddelt på generalforsamlingen og i referatet derfra - arbejder vi med Hedeboegnen og Sydkysten på et større arrangement, hvor vi gerne vil høre jeres mening om:

 

Forslag vedr. emner til Work-shop til denne dag.

 

Vi har listet nogle emner op, sæt kryds ud for de emner du kunne tænke dig – sæt gerne flere krydser.

 

 


1.        Slægtsbog

2.        Historien ind i slægtsbog

3.        Lave anetavle

4.        Skrive din egen historie

5.        Lave små hæfter med en enkelt historie i hvert hæfte fra din egen barndom, som dine børnebørn kan have med i børnehaveklasse eller 1. klasse til oplæsning.
 

6.        Præstefamilier

7.        Militæret (lægdsruller)

8.        Slægtsforskning i Sverige

9.        Slægtsforskning i Sønderjylland

10.     Kontakt til Slægten (personer man ikke kender)

11.     Kontakt til lokalarkiverne

12.     Udvandring til USA

13.     Gotisk skrift (læsegruppe)

14.     Billedbehandling

15.     Illustration af slægtsbøger

16.     Ophavsret

17.     Matrikler

18.     Hvordan udnytter vi bedst hinandens viden og hjælper med problemer vi er gået i stå med

 

 

Kunne man tænke sig at deltage i et fælles arrangement med Hedeboegnens Slægtsforsker Forening, Sydkystens Slægtshistoriske Forening og Slægtshistorisk forening for Vestegnen lørdag den 28. marts 2009 fra kl. 10 – 16.

 

      

 

                                       Ja                                                      Nej

 

Hvis du ikke afleverede dine svar på generalforsamlingen og du gerne vil deltage med dine ønsker, vil bestyrelsen meget gerne havde dine forslag senest den 8. april.

                                      

 


 

 

 

Tirsdag dem 6. maj 2008 har vi afslutning på vores forårssæson og vi vil i lighed med tidligere år bestille nogle stykker smørrebrød og hygge os sammen denne aften.

 

Denne oversigt over smørrebrød er til at bestille efter og prisen er:

 

kr. 28,00 pr. stk. for fiskefilet

kr. 22,00 pr. stk. for alle de andre.

 

Man vil så kunne købe øl, vand og evt. rødvin hvis der er interesse for dette.

Vi beder jer udfylde nedenstående med jeres ønske af smørrebrød og afleverer sedlen samt penge til Birthe Jørgensen eller Yrsa Kristensen senest den 15. april 2008, så vil bestyrelsen bestille det samlede antal smørrebrød.

 

 

På grund af indkøb vedr. øl, sodavand og rødvin vil vi gerne høre hvad du ønsker at købe:

 

Vil du købe Øl                       Vil du købe sodavand                       Vil du købe rødvin

 

 

 

 

 

 

 


Dyrlægens Natmad                       stk.                              Skinkesalat                     stk.

 

Fiskefilet                                       stk.                              Spegepølse                    stk.

 

Flæskesteg                                   stk.                              Torskerogn                    stk.

 

Frikadelle                                     stk.                              Tunsalat                         stk.

 

Leverposteg                                 stk.                              Æg m/karrysalat             stk.

 

Roastbeef                                     stk.                              Æg m/rejer                     stk.

 

Rullepølse                                     stk.                              Æg m/tomat                    stk.

 

Skinke                                          stk.                              Kylling                           stk.

                                                                                       

 

 

                                                                                        I alt                                stk.

 

 

 

I alt kr.                                                                            Navn:                                                       

 


Skovtur 

Lørdag den 17. maj 2008.

 

Så er tiden kommet til vores årlige skovtur, som i år foregår i København. Vi skal på rundvisning i Kastellet, hvor en guide vil fortælle os om Kastellets historie. Vi ser den gamle arrest og cellen, hvor Struense sad, føler gyset i Kridthuset, der også er blevet anvendt som fængsel, besøger kirken og ser, hvordan soldaterne boede i midten af 1700-tallet.

 

Vi mødes kl. 10.00 ved flagstangen i Kastellet og vi anbefaler fornuftigt fodtøj, da Kastellets gader er belagt med brosten og voldene med grus samt lunt tøj, da rundvisningen foregår meget i det fri.

 

Efter rundvisningen går vi ad Bredgade eller Amaliegade til Nyhavn, hvor vi samles ved Mindeankeret og får en tår til halsen. Dem der ikke ønsker at spadsere til Nyhavn kan tage en bus – f.eks. linie 1A fra Esplanaden/Store Kongensgade til Kgs. Nytorv.

 

Vi stiger på DFDS Canal Tours kl. 13,00 og sejler den næste time rundt i havnen og de idylliske kanaler, hvor guiden fortæller om Københavns smukkeste kirker, slotte, gamle fredede huse og andre seværdigheder.

 

Derefter går turen til Skipper Kroen, Nyhavn 27, hvor der kl. 14,15 serveres en frokosttallerken der består af:

Marineret sild eller kryddersild, hønsesalat med sprød bacon & asparges, roastbeef med hjemmelavet remoulade, bløde løg samt peberrod, friteret fiskefilet med hjemmelavet remoulade & citron, fransk gårdost med druer samt dagens salat.

 

 

Tilmelding og betaling er nødvendig og skal ske til kassereren

 

senest tirsdag den 22. april 2008

 

Turen er for medlemmer med ledsager og gennemføres ved min. 16 personer.

 

  Turen koster Kr. 200,00 pr. person 

Som dækker: Guidet omvisning på Kastellet, en lille en til halsen, guidet kanalrundfart samt mad.

    (Foreningen yder tilskud til guiden på Kastellet)

 

  Egen betaling:           

    Transport fra Kastellet til Nyhavn samt drikkevarer på Skipper Kroen.

    (Vand kr. 28,00 - Øl kr. 50,00 - snaps kr. 35,00-45,00)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


………………………………………………………………………………………

Der er begrænset antal til Kastellet på ca. 25 personer, så først til mølle…….

 

 

Jeg vil gerne deltage:          Navn:                                                                                  .

 

Med ledsager:                                Ja              .                                  Nej                  .